Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser for LinkedSocial ApS
(Gældende fra den 1. september 2020)


§ 1 Generelt om disse betingelser

LinkedSocial ApS, CVR-38457136, Aagærdet 15, 6000 Kolding (Herefter kaldet ”Virksomheden”) er en rådgivningsvirksomhed, som tilbyder rådgivning indenfor sociale medier og digitale tjenester. Derudover tilbyder Virksomheden abonnementsaftaler, hvor man kan købe sig adgang til E-learnings systemer samt undervisning/træning som foregår både onsite og som online sessioner. Disse forretningsbetingelser finder anvendelse ved ethvert køb af rådgivning, abonnementsaftaler og/eller undervisningsforløb hos Virksomheden, og kan ikke fraviges uden forudgående skriftlig aftale Virksomheden og kunden imellem.
Virksomheden har intet kommercielt samarbejde med LinkedIn eller andre softwareproducenter medmindre dette fremgår udtrykkeligt af aftalegrundlaget mellem Virksomheden og kunden, ligesom Virksomhedens rådgivning er helt uvildig og uden indflydelse fra hverken LinkedIn eller andre softwareproducenter.

§ 2 Aftalegrundlag

Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag (”Aftalegrundlaget”) for Virksomhedens salg og leverance af ydelser og abonnementsaftaler til Kunden. Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlet, medmindre dette er skriftligt aftalt Virksomheden og Kunden imellem.
Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt det skriftligt.
Virksomheden er berettiget til løbende af foretage uvæsentlige ændringer og tilpasninger i disse forretningsbetingelser uden orientering af Kunden.
Såfremt Virksomheden foretager væsentlige ændringer i forretningsbetingelserne, vil kunden varsles 1 måned før ændringerne træder i kraft, med angivelse af de væsentligste ændringer. Modtager Virksomheden ingen indsigelser indenfor 1-måneds fristen, betragtes de ændrede forretningsbetingelser som vedtaget parterne imellem.

§ 3 Priser og betalingsbetingelser

Alle angivne priser er i danske kroner, og alle priser er eksklusive moms.
Alle angivne priser er desuden eksklusiv betaling til LinkedIn portalen/LinkedIn produkter. Betaling for dette sker særskilt.
Virksomheden forbeholder sig retten til at opkræve forudbetaling af kunden svarende til 50 % af den aftalte pris.
Ved levering af ydelser er Virksomhedens betalingsbetingelse 8 dage netto. Faktura sendes til den af kunden oplyste e-mail adresse. Det er kundens ansvar at holde Virksomheden a jour med korrekt e-mail adresse.
Ved overskridelse af betalingsfrist pålægges rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker. Ved manglende betaling efter fremsendelse af rykker, overgives sagen til retslig inkasso.
Ved tilmelding og indtastning af kortoplysninger i forbindelse med køb af adgang til e-learnings system (abonnementsordning) accepterer Kunden, at Virksomheden må trække det aftale beløb periodevis i overensstemmelse med det valgte produkt. Når kunden køber abonnement hos Virksomheden, opkræves kunden betaling forud. Abonnementet fornyes automatisk, indtil det tidspunkt, hvor kunden afmelder det. Fra det tidspunkt hvor et abonnement måtte blive afmeldt, bliver kunden ikke trukket yderligere beløb. Til et abonnement må der oprettes det antal brugere, som det enkelte abonnement foreskriver, men kun én juridisk enhed må anvende det. Såfremt Kunden tilmelder sig automatisk betalingsservice, skal Kunden løbende opdatere sine kortoplysninger, så de altid er korrekte. Ovenstående finder også anvendelse, såfremt kunden vælger at betale via mobil pay.

§ 4 Særlige vilkår ved online køb

Virksomheden modtager betaling med Dankort/Visa-Dankort, Visa samt Mastercard. Betaling bliver først trykket på din konto når varerne senes og du har modtaget en ordrebekræftelse.
Virksomheden bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.
Reklamationsret: Når du køber et produkt hos Virksomheden har du 2 års reklamationsret på det købte. Reklamationsretten begrænser sig alene til fejl og mangler ved det leverede. Ønsker du at reklamere over et købt produkt skal dette ske ved skriftlig henvendelse til Virksomheden. Reklamations skal i øvrigt ske indenfor rimelig tid efter du har opdage eller burde have opdaget fejlen eller manglen.
Fortrydelsesret: Når du køber et produkt hos Virksomheden har du 14 dages fortrydelsesret indenfor hvilken periode du har lov at fortryde dit køb. Fortrydelsesretten regnes fra det tidspunkt hvor du modtager ordren. Fortrydelsen skal anmeldes skriftligt til Virksomheden senest 14 dage efter du har modtaget ordren.

§ 5 Prisregulering

Virksomheden forbeholder sig ret til løbende at regulere priser. Eventuelle prisændringer vil blive meddelt kunden skriftligt med 30 dages varsel.
Virksomheden har ingen indflydelse på de priser som LinkedIn udbyder, og som kunden betaler særskilt for. Af samme årsag må kunden tåle de prisstigninger, som LinkedIn pålægger deres produkter.

§ 6 Opsigelse

Adgang til e-learningssystemer (abonnementsaftaler) kan opsiges fra det øjeblik kunden afmelder sig adgangen. Fra dette tidspunkt vil kunden ikke længere blive opkrævet betaling.
Såfremt kunden opsiger aftaler om levering af et nærmere defineret antal ydelser før de aftalte ydelser er leveret, og opsigelsen ikke skyldes Virksomhedens forhold, har Virksomheden ret til at
fakturere eventuelt opnået rabat samt 50 % af det resterende beløb, som kunden skulle have betalt, hvis aftalen ikke var blevet opsagt.
Opsigelse skal fra begge parter ske med 1 måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned.

§ 7 Ansvarsbegrænsning

Virksomheden kan ikke gøres ansvarlig overfor kunden for indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til, tidstab, driftstab, avancetab, tab af salg, fortjeneste eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt.

§ 8 Force Majeure

Virksomheden er ikke ansvarlig overfor kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden består så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold der er udenfor Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse og/eller ved tegning af abonnement. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, brand, oversvømmelser, krig, terror, arbejdsstridigheder, blokader, global sygdoms epidemier, nedbrud og/eller ændringer hos LinkedIn mv.

§ 9 Persondata
Virksomheden er dataansvarlig for de persondata Virksomheden har registreret om og på kunden. Virksomheden sørger for at behandle disse oplysninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om persondata. Ligesom virksomheden har truffet passende foranstaltninger for at leve op til kravene for behandling af persondata.
Virksomheden indsamler kun de personoplysninger og personhenførbare personoplysninger, som Kunden selv vælger at dele med virksomheden. Dog indhenter virksomheden oplysninger – i det omfang de ikke leveres af kunden selv – om kunden til brug for oprettelse af kunden i kundekartotek og til brug for fakturering. Der indhentes alene oplysninger, som er offentligt tilgængelige.
Virksomheden behandler kun kundens persondata, i det omfang det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af kontrakten med kunden, herunder i forbindelse med fakturering, kvalitetssikring mv.
Persondata anvendes alene til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af nyhedsbreve, hvis kunden har givet samtykke, eller hvis lovgivning tillader det uden forudgående samtykke.
Virksomheden videregiver personoplysninger til tredjemand i EU. Videregivelse sker alene, når det er nødvendigt for opfyldelse af den aftalte ydelse/ det bestilte abonnement, og der er et lovligt grundlag herfor. Det kan f.eks. være, hvis en offentlig myndighed har krav på udlevering af oplysningerne.
Virksomheden har indgået databehandleraftaler med de databehandlere, som behandler persondata på vegne af virksomheden.
Virksomheden behandler og opbevarer persondata, så længe det er nødvendigt af hensyn til at levere den aftalte ydelse – herunder det bestilte abonnement til kunden. Efterfølgende opbevares oplysninger i 5 år før de slettes jf. kravene herom i bogføringsloven.
Virksomheden overholder sikkerhedsreglerne i persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Herunder har Virksomheden sørget for at indføre passende sikkerhedsforanstaltninger både IT-sikkerhedsmæssigt og organisatorisk, for at kunne sikre at kundens persondata hverken mistes eller misbruges.
Den registrerede har ret til at få indsigt i de persondata Virksomheden har på Virksomheden. Derudover har den registrerede efter omstændighederne ret til at anmode om sletning eller retning af kundens persondata, samt til at gøre indsigelse mod behandlingen af samme.
Virksomheden kan kontaktes, såfremt den registrerede ønsker at klage, at benytte sine persondatarettigheder, eller ved spørgsmål.

LinkedSocial ApS
Aagærdet 15
6000 Kolding
Tlf.: 60709249
hk@linkedsocial.dk

Der er også mulighed for at klage til Datatilsynet over Virksomhedens behandling af personoplysninger. Se mere på www.datatilsynet.dk . Det anbefales dog, at kontakte virksomheden først.

§ 10 Foto/video

Til brug for intern undervisning eller markedsføring kan det ske, at Virksomheden tager foto eller videooptagelser ved udførelse af kundeopgaver.
Virksomheden anvender alene ovenstående materiale efter udtrykkeligt samtykke fra kunden, og alene situationsbilleder og situationsvideooptagelser.

§ 11 Værneting og lovvalg

Dansk ret finder anvendelse på eventuelle tvister parterne imellem.
Alle tvister, som ikke kan løses i mindelighed skal afgøres ved byretten i Kolding som rette værneting.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.